top of page

VŠEOBECNÉ
PRAVIDLÁ SÚŤAŽÍ

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽÍ USPORIADANÝCH SPOLOČNOSTÍ TOHLETO studio s.r.o.

 

 I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Týmito všeobecnými pravidlami súťaží sa riadia všetky marketingové súťaže organizované ďalej definovaným usporiadateľom. Čiastkové pravidlá jednotlivých súťaží, najmä doba platnosti súťaže, podmienky účasti v súťaži, mechanizmus výberu výhercov, usporiadateľ zverejňuje vždy v informáciách pri jednotlivých súťaží na príslušných webových stránkach. V prípade rozporu medzi týmito všeobecnými pravidlami súťaží a čiastkovými pravidlami jednotlivých súťaží majú prednosť čiastkové pravidlá jednotlivých súťaží.

Usporiadateľom vyššie uvedených súťaží (ďalej len "Súťaž") je spoločnosť TOHLETO studio s.r.o. so sídlom Samešova 1144, Nové Dvory, 674 01 Třebíč, IČO: 07551754, vedená na Krajskom súde v Brne pod sp. zn. C 108758 (ďalej len "Usporiadateľ"). Nižšie vyhotovená pravidlá súťaží upravujú právny vzťah medzí súťažiacimi a Usporiadateľom.

Pokiaľ je v podrobných pravidlách súťaže uvedený ďalší spoluorganizátor, potom tento spoluorganizátor zvyčajne poskytuje svojim menom a na svoje náklady výhry do súťaže. Doručenie výhier a prípadné reklamácie zabezpečuje Usporiadateľ.

 

 II. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky starší ako 16 rokov, ktorá nie je zo súťaže vylúčená v zmysle článku II tohto dokumentu.

Do súťaže budú zaradení všetci súťažiaci, ktorí sa prihlásia do konkrétnej súťaže a zároveň, ktorí sa zaregistrujú na webových stránkach www.beautysutaz.sk ,kde vyjadrí svoj súhlas s týmito všeobecnými pravidlami súťaže a zároveň potvrdí súhlas so zásadami ochrany osobných údajov. Usporiadateľ je oprávnený podmieniť účasť v jednotlivej súťaži nákupom produktov Usporiadateľa či obchodného partnera Usporiadateľa v určitom množstve alebo hodnote za bežnej maloobchodnej ceny.

Ďalej do súťaže budú zaradení a výhercovia sa môžu stať iba tí súťažiaci, ktorí splnia všetky stanovené podmienky konkrétnej súťaže.

Súťažiaci môže do súťaže zaregistrovať viac účteniek pod podmienkou, že každá účtenka je unikátna. Napr. 5 rôznych účteniek = 5 registrácií a 5x šance na výhru. Súťažiaci nemôže zaregistrovať viac rovnakých účteniek. Jedna účtenka = iba 1 registrácie do súťaže. V prípade opakovanej registrácie bude uznaná iba prvá registrácia do súťaže. Súťažiaci má nárok iba na jednu výhru v súťaži, v prípade rozdielnych cien získava automaticky tú najhodnotnejšiu.

Doba trvania súťaže je pevne daná a je zapísaná v jednotlivých súťažiach. Súťažiaci je oprávnený sa do súťaže zapojiť iba raz prostredníctvom svojej identity. Viacnásobné zapojenie do Súťaže upravujú osobitné pravidlá vyhlásené Súťaže.

Splnenie podmienok v rámci Súťaže je možné zo strany súťažiacich nahrávať vo vyhlásenom termíne Usporiadateľom Súťaže, a to do 23:59:59 hodín posledného dňa súťaže. Každý jednotlivý súťažiaci sa smie Súťaže zúčastniť iba s jedným autentickým účtom. V prípade porušenia tohto ustanovenia bude súťažiaci zo Súťaže bez náhrady vyradený.

Zo Súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci TOHLETO studio, s.r.o. a ďalších spoločností podieľajúcich sa na zabezpečenie Súťaže a osoby k vyššie uvedeným osobám vo vzťahu blízkej osoby.

Účasť v súťaži je dobrovoľná a súťažiaci je povinný rešpektovať tieto pravidlá, dodržiavať platné právne predpisy Českej republiky a konať v súlade s dobrými mravmi, najmä v duchu fair play. Použitie nečestných a podvodných praktík, obchádzania týchto pravidiel alebo pokus o ich zneužitie a získanie výhry je neprípustné. Akékoľvek porušenie týchto zásad oprávňuje Usporiadateľa okamžite vylúčiť príslušného súťažiaceho zo súťaže. Ak sa zistí, že sa táto osoba aj napriek uvedenému stala výhercom, stráca nárok na výhru.

Zo Súťaže budú vyradené príspevky, ktoré:

· Nezodpovedajú zadanému téme Súťaže;

· Vytvorila osoba alebo obsahuje podobizeň či iný prejav osobnej povahy osoby, ktoré nedala súťažiacemu súhlas s použitím v rámci Súťaže;

· Obsahujú prvky násilia či pornografické prvky či sú inak v rozpore s dobrými mravmi;

· Nabádajú k vystavovanie sa nebezpečným situáciám či zachytávajú činnosti, akokoľvek nebezpečné a ohrozujúce zdravie;

· Majú vulgárne, rasistický alebo iný všeobecne neprijateľný obsah oznámenia;

· Obsahujú náboženský alebo politický podtext;

· By mohli poškodiť dobré meno usporiadateľa Súťaže;

· Zmieňujú či obsahujú referenciu na konkurenčné produkty k produktom usporiadateľa súťaže.

· U ktorých bolo zistené nedodržanie iných podmienok Súťaže.

 

 III. VÝHRY A VÝHERCOVIA

Meno výhercu bude vyžrebovaných náhodne zo všetkých súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky súťaže. Meno výhercu bude oznámené najneskôr 14 dní po skončení súťaže na https://www.beautysutaz.sk a výhercovi bude zaslaná súkromná správa na e-mail s výzvou ohľadom zaslanie kontaktných údajov za účelom doručenia výhry.

Ak výherca nezareaguje na zaslanú správu do 96 hodín, vyhradzuje si Usporiadateľ nechať výhru prepadnúť alebo ju poskytnúť inému súťažiacemu. Výhry nie je možné preplácať v hotovosti alebo požadovať ich výmenu za iný tovar.

Súťažiaci sa musia pred odovzdaním výhry preukázať, že skutočne splnil podmienky pre účasť v súťaži napr. Zaslaním fotky účtenky, kde bude zhodné číslo účtenky ako v prihlasovacom formulári.

V prípade doručovania výhier bežnou poštovou alebo kuriérskou službou na území Slovenskej republiky hradí náklady na doručenie Usporiadateľ. V prípade, že výhru nebude možné doručiť na výhercom poskytnutú adresu z dôvodu na strane výhercu, je výherca povinný vyhlasovateľovi nahradiť náklady vynaložené na dopravu a zabalenie výhry. V prípade nedostupnosti si výherca môže vopred dohodnúť s vyhlasovateľom dobu doručenia výhry.

Usporiadateľ nie je zodpovedný za nedoručenie výhry z dôvodu neúplných alebo nesprávnych údajov uvedených výhercom.

Usporiadateľ nie je zodpovedný za nedoručenie výhry v prípade zaslania výhier pomocou poštových služieb, prípadne kuriérskou službou a nebude taktiež zodpovedný za žiadne škody alebo poškodenie výhry počas prepravy. Všetky prípadné reklamácie treba uplatniť do dvoch týždňov (14 dní) po obdržaní výhry.

 

Usporiadateľ Súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry takému výhercovi.

Na výhru v súťaži neexistuje žiadny právny nárok, nárok na výhru nie je možné previesť na inú osobu ani na iného súťažiaceho. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť stanovenej výhry výhrami podobného typu a podobné hodnoty a zmeniť podmienky odovzdania výhier v prípade, že výhry nebudú poskytnuté treťou stranou tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže.

Súťažiaci, ktorí nezískali žiadnu z výhier, nebudú nijako vyrozumení.

O akýchkoľvek sťažnostiach rozhoduje s konečnou platnosťou Usporiadateľ. Akékoľvek prípadné sťažnosti týkajúce sa súťaže a jej priebehu je možné zaslať Usporiadateľovi na e-mailovú adresu info@beautysutaz.sk kedykoľvek po dobu súťaže, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od jej skončenia. Ak vznikne spor medzi Usporiadateľom a súťažiacim, strany sa zaväzujú k tomu, že vynaloží všetko úsilie, aby daný spor vyriešil zmierne. Súťažiaci má ďalej právo obrátiť sa na Českú obchodnú inšpekciu, kde je možné vzniknutý spor medzi Usporiadateľom a súťažiacim vyriešiť mimosúdne. V prípade, že sa nepodarí akýkoľvek spor vyplývajúci zo súťaže organizované Usporiadateľom vyriešiť mimosúdne, sú ku konečnému prejednanie a rozhodnutie sporu príslušné všeobecné súdy Českej republiky.

 

 IV. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Zapojením sa do Súťaže súťažiaci súhlasí s pravidlami Súťaže, čím tiež berie na vedomie a súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov na účely Súťaže. Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov obsahuje samostatný dokument uverejnený u čiastkových Súťaží. Predmetný dokument "Informácie o spracovaní osobných údajov" je neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných pravidiel Súťaží.

 

 V. PRÁVA K POSKYTNUTÉMU OBSAHU

Registráciou do súťaže súhlasí súťažiaci pre prípad výhry v súťaži s tým, že môžu byť vyhotovované obrazové či audiovizuálne záznamy jeho osoby a tieto následne uverejňované v médiách a v propagačných materiáloch Usporiadateľa súťaže spolu s uvedením mena a priezviska výhercu, údajov o výhre a hodnote výhry . Súťažiaci nebude mať nárok na žiadnu odmenu v súvislosti s vyhotovením a následným zverejňovaním obrazových alebo audiovizuálnych záznamov svojej osoby a vzdáva sa v tejto súvislosti akýchkoľvek finančných alebo iných majetkových nárokov, ktoré mu vznikli alebo by mu mohli vzniknúť. V prípade odvolania súhlasu súťažiacim, bez toho by to odôvodňovala podstatná zmena okolností na strane súťažiaceho, je súťažiaci povinný nahradiť vyhlasovateľovi škodu, ktorá v dôsledku odvolania súhlasu vznikla.

 

 

 VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na možnosť zmeny, zrušenie či akékoľvek iné úpravy súťaže v jej priebehu. Pravidlá môžu byť, ako menená, tak i doplňovaná. Akékoľvek vyobrazenie výhier je iba ilustratívne. Vyhlasovateľ nezodpovedá za žiadne škody na zdraví alebo majetku, ktoré boli spôsobené prípravou alebo vykonávacích úkonov, ktoré vedú k účasti v súťaži. Akákoľvek zmena v pravidlách súťaže, zrušenie súťaže a nahradenie jednotlivých výhier inými bude urobené písomne a zverejnené na súťažných stránkach.

Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.

Vyhlasovateľ si zároveň vyhradzuje právo na vylúčenie akéhokoľvek súťažiaceho, kedykoľvek v priebehu súťaže, bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu, a to v prípade, že súťažiaci poruší podmienky uvedené v týchto pravidlách alebo bude jednať v rozpore s právnym poriadkom Českej republiky alebo právnym poriadkom iného štátu dotknutého usporadúvaním Súťaží. V prípade toho porušenia si vyhradzuje vyhlasovateľ právo všetky príspevky od súťažiaceho zmazať.

V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže, alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou sa jednotlivý súťažiaci a Usporiadateľ zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.

Tieto pravidlá sú úplné a záväzné pre všetkých súťažiacich a Súťaže, vrátane týchto pravidiel, sa riadia právnym poriadkom Českej republiky. V prípade akýchkoľvek nejasností sa súťažiaci môžu obrátiť s otázkou na info@beautysutaz.sk

 

V Třebíči dňa 1.8.2021

 

TOHLETO studio s.r.o.

bottom of page