top of page

ZÁSADY OCHRANY
OSOBNÝCH ÚDAJOV

Usporiadateľská spoločnosť

TOHLETO studio s.r.o., so sídlom Samešova 1144, Nové Dvory, 674 01 Třebíč, IČO: 07551754, vedená na Krajskom súde v Brne pod sp. zn. C 108758, kontakt: info@beautysutaz.sk, spracováva v súvislosti s usporiadaním marketingových súťaží osobné údaje súťažiacich uvedené v súťažnom príspevku a súvisiace komunikáciu (tj. údaje z registračného účtu súťažiaceho - meno, priezvisko, údaje uvedené v odpovedi na správu usporiadateľa súťažiacemu o výhre - meno, priezvisko, adresa, a ďalej údaje o zapojení sa do Súťaže - dátum a čas, IP zariadenie, z ktorého došlo k zapojeniu sa do Súťaže; súťažný príspevok, údaj o výhre, odovzdanie výhry a súvisiace komunikácie; údaj o veku nad 16 rokov), a to automatizovane alebo inými prostriedkami, za účelom riadnej organizácie priebehu dotknutej súťaže organizované spoločnosťou TOHLETO studio s.r.o. vrátane vyhodnotenia výsledkov a kontaktovanie víťazov, tj. za účelom plnenia zmluvných povinností, ktoré na seba ako usporiadateľskej spoločnosť vyhlásením súťaže berie. Súčasne spoločnosť TOHLETO studio s.r.o. týmto informuje súťažiaci, že majú právo

(i) aby spoločnosť TOHLETO studio s.r.o. umožnila prístup k ich osobným údajom, tzn. potvrdila, či a prípadne aké osobné údaje spracúva;

(ii) aby spoločnosť TOHLETO studio s.r.o. vykonala bez zbytočného odkladu opravu nepresných osobných údajov týkajúcich sa konkrétnej osoby a neúplné osobné údaje doplnila;

(iii) odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov či namietať proti spracovaniu osobných údajov (zaslaním odvolania súhlasu či námietky na adresu sídla spoločnosti TOHLETO studio s.r.o., alebo emailom na adresu info@beautysutaz.sk s uvedením predmetu ODOBRANIA SÚHLASU, prípadne inou vhodnou formou), odvolanie súhlasu sa nevzťahuje na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu;

(iv) aby spoločnosť TOHLETO studio s.r.o. vykonala bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, odvolá ak súťažiaci súhlas s ich spracovaním, ak uplatní námietku proti ich spracovaniu, alebo ak požiada o ich vymazanie;

(v) na prenosnosť osobných údajov, tzn. aby spoločnosť TOHLETO studio s.r.o. odovzdala osobné údaje, ktoré vo vzťahu k osobe súťažiaceho spracováva, a to vo štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte;

(vi) predložiť sťažnosť dozorného úradu, tj. Úradu pre ochranu osobných údajov.

 

TOHLETO studio s.r.o. informuje súťažiaci, že ich osobné údaje budú spoločnosťou TOHLETO studio s.r.o. uložené po dobu platnosti súťaže a tri roky po jej ukončení.

Súťažiaci svojou účasťou v súťaži zaručujú spoločnosti TOHLETO studio s.r.o., že ak použijú v súťažnom príspevku do súťaže osobné údaje iných osôb, disponujú súhlasom týchto osôb so spracovaním ich osobných údajov vrátane práva odovzdať tieto osobné údaje spoločnosti TOHLETO studio s.r.o. Súťažiaci berú na vedomie, že zodpovedajú spoločnosti TOHLETO studio s.r.o. za škodu spôsobenú nepravdivosti tohto uistenia.

Súťažiaci potvrdzuje, že sa zoznámil / a s vyššie uvedenými informáciami o spracovaní osobných údajov a s ich spracovaním pre vyššie uvedené účely súhlasí.

TOHLETO studio s.r.o. 

bottom of page